-ברוכים הבאים לאתר “ברזילוקה”, -להלן: האתר
-ו- “לתנאי השימוש באתר” -להלן: תנאי השימוש באתר
,אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה
.על הסכמתך ואישורך לכתוב בתקנון זה בכפוף לתנאיו
,אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם
מקצתם או רובם, ראשוניהם כאחרוני הם, אינך רשאי לעשות
“שימוש באתר זה ו\או “ברשת האתרים והדומיינים
.להלן: -רשת האתרים ושמות והדומיינים- לכל מטרה שהיא

הינו אתר אינטרנט המרכז מספר – BrasiLoca.co.il
אתרים בקטגוריה פנאי ובידור העוסקים במידע על העולם
…הלטיני והברזילאי, להקות ריקוד, תקליטנים וכיו”ב

:רשת האתרים ושמות הדומיין

Carnaval.co.il

Salsero.co.il , Salseros.co.il

האתרים ושמות הדומיין שכתובתם צוינה להלן, הם חלק מקבוצת
אתרי אינטרנט שמפעילים “סלסרוס הפקות” ו\או
“גלעד סבח להלן: “המפעילים
.והאתרים האלה יקראו: רשת האתרים ו\או שמות הדומיין
המונח “משתמש” -להלן:משתמש- משמעו כל אדם אשר יוצר
.קשר או מתקשר עם השירות
האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר נאמר מטעמי
.נוחיות גרידא ומתייחס לנשים ולגברים כאחד

:תנאי השימוש באתר

תנאי שימוש אלה מהווים הסכם נפרד בין המשתמש לבין מפעילי
האתר ומנהליו. מוסכם ומובהר כי מפעילי האתר ומנהליו לא יהיו
אחראים כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי
משתמש אחר ו\או צד ג’, וכי במקרה של הפרה כלשהי ע”י משתמש
אחר ו\או צד ג’, יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר
ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי מפעילי
האתר ומנהליו כמו כן, תנאים אלו מתייחסים לכל אתרי האינטרנט
שמנהלים המפעילים מבלי לפגוע או/ו לבטל
.את התנאים הייחודיים לכל אתר ואתר
במקרה של הבדל או סתירה בין תכני מסמך זה לבין התנאים
הנקבעים באתר מסוים ברשת – תנאי האתר הם
.הקובעים לכל דין ועניין
מוסכם בזאת, כי מפעילי האתר ומנהליו יוכלו לשנות תנאים אלה
מדי פעם בפעם לפי שיקול דעתם הבלעדי. מפעילי האתר ו\או
מנהליו יודיעו מראש ובפרק זמן סביר על שינויים אלה
למשתמש באמצעות פרסום באתר, בדואר-אלקטרוני ו\או
בכל דרך בה יבחרו לפי שיקול דעתם הבלעדי
,ובהתאם לנסיבות העניין מובהר בזאת
.כי רק האמור בהסכם זה יחייב את מפעילי האתר

:דינים וחוקים במדינת ישראל

חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר אך גם
,השמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך
:הנך מנוע מלפרסם באתר את התכנים הבאים
,תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע
מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים
בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים
הפרה כלשהי של החוק. תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או
.המכילים מידע פרסומי כלשהו
.תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך
.תכנים אשר מכילים וירוסים של מחשב מכל סוג שהוא
.תכנים אשר אינם רלוונטיים לפורום או לצ’ט בו הנך נמצא
המפעילים שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את השימוש שלך
.באתר ו\או במדורים אלו אם לא תעמוד במי מתנאי תקנון זה
המפעילים אינם ולא ישאו בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או
לזמינות השירותים הנמצאים באתר ו\או באתרים מקושרים -כולל
,אותם תכנים הנמסרים לפרסום- ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים
תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על
.המחשבים של הגולשים באתר
,כמו כן המפעילים אינם ולא ישאו בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות
,אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך
.לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו
המפעילים משתמשים ב”עוגיות” כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות
.השימוש באתר וכדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות
‘עוגיות’ הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה משרתי
.המפעילה ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך
,קבצים אלה מכילים מידע שונה כדוגמת הדפים שבהם ביקרת
,משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר
.מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד
המידע בקבצים הללו מוצפן, והמפעילה נוקטת צעדי זהירות כדי
.להבטיח שרק שרתיה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם

:הגבלת האחריות

מפעילי האתר אינם מתחייבים ולא יהיו אחראיים לגבי כל טובין
או שירותים הנרכשים או מושגים באמצעות האתר
.או כל עסקה אחרת שתתבצע דרכו
,מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף
.כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש באתר
המשתמש מודע לכך שכל שימוש שהוא עושה
.באתר מבוצע באחריותו בלבד
מובהר כי אין באפשרות מפעילי האתר לעקוב, לסנן, לנטר
,ולפקח על התכנים המועלים על-ידי המשתמשים. לפיכך
האחריות על תכנים אלו מוטלת על המשתמשים שהציבו אותם
באתר בלבד, ובאחריותם הבלעדית לשאת בכל נזק ולשפות את
.מפעיליו של האתר בגין כל תביעה שתוגש בגין תכנים אלו
למרות האמור לעיל, מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות
,למחוק, לערוך ולהשמיט תכנים הנוגדים את נהלי השימוש באתר
.וזו לפי שיקול דעתם הבלעדי
אין לראות בהחלטת מפעיליו של האתר לעשות כן קבלת אחריות
.על התכנים המופיעים באתר שלא הוצבו על ידם
מפעיליו של האתר לא יהיו חייבים ו/או אחראים בין במישרין
ובין בעקיפין במתן פיצוי אקראי או באופן מיוחד או פיצוי הנובע
כתוצאה משימוש או מאי היכולת להשתמש בשירותי האתר
וכן כתוצאה מכניסה ללא רשות או משינוי הודעות או נתונים
של המשתמש, אפילו אם נמסר למפעילי האתר
.על האפשרות של אבדן שכזה
מפעילי האתר יהיו רשאים מדי פעם בפעם לשלוח הודעות
.בדואר אלקטרוני המכילות מודעות פרסומיות, מסחריות וכד’
מפעילי האתר אינם אחראים לגבי תוכן הודעות שכאלה ו\או טובין
או שירותים שסופקו באמצעותן ע”י צד ג’ למשתמש ו/או
לצד ג’ כלשהו, והמשתמש מסכים כי לא תהיה למפעילי
.האתר כל חבות או אחריות בקשר לעניין זה
השירות מוצע למשתמש כמות שהוא –As Is ומפעילי האתר
.לא ישאו בכל אחריות להתאמתו לצורכי המשתמש ו/או למטרותיו
המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שמפעיליו של האתר אינה אחראים
לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, בשירות ובתנאיו
וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה
.או יעשה בשירות
,מפעיליו של האתר, לרבות מנהליהם, עובדיהם וכל מי מטעמם
לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או
לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול
ו/או הפסקת השירות לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת
המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג’ כלשהו
.ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי
מפעילי האתר מבצעים מאמצים סבירים בנסיבות העניין
,כדי להגן על פרטי המשתמש ועל פרטיותו
,בהתאם להצהרת הפרטיות. יחד עם זאת, בשל אופייה של הרשת
.אין אפשרות להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו
לפיכך, המשתמש פוטר את מפעילי האתר מכל אחריות לכל
פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש
.כתוצאה מדליפת פרטים אלו, ללא קשר לסיבת דליפתם

:קניין רוחני וזכויות יוצרים

,אתר זה, על כל תכולתו, אשר הושקעו בו עמל, כשרון
אמצעים ויגע מרובים, נושא זכויות יוצרים אשר נתונות
,לבעלי האתר בלבד, לרבות החומר הכתוב, החומר הגראפי, סימנים
.עיצובים וצירופי דברים
,לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין לאומיות
,זכויות היוצרים בפרסומי המשרד, כולל אלו המתפרסמים בשירות זה
,שייכות למדינת ישראל. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר
על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה
ויישומי תוכנה, אלא אם כן נקבע באופן מפורש
.כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר
כל החומר, המידע והפרטים אשר אינם “גלויים” למשתמש
-להלן: החומר הבלתי גלויי ו\או החסוי והמוגן
או שאינם ניתנים לגילוי באמצעים הרגילים של ממשק המשתמש
.המקובל, הינם “חסויים” ומהווים סוד מסחרי של בעלי האתר
אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה
או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך
ביחס לחומר “המוגן”, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו
.של בעל זכויות היוצרים בו
,בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, לצרוב
,”להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר “מוגן”
.ללא הסכמה מראש ובכתב מאת המפעילים ו\או מנהלי האתר
כל הפועל בניגוד להכרזת זכויות זו צפוי להליכים
.משפטיים ולעונשים הקבועים בחוק
אתה תשפה את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי
מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה
שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב
.הפרת תנאי שימוש אלה
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר – לרבות בשם
וסימני המסחר באתר, בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים
,בו על-ידי מערכת האתר או מטעמה ובכל תוכנה, יישום
קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים
בו – שייכים למפעילים ולמנהל האתר בלבד או לצדדים
שלישיים כלשהם, שאישרו את השימוש באותם קבצים
.ו/או תוכנות למפעילים

:מערכת המסרים והגלריה באתר

זכויות היוצרים על מערכת המסרים והגלריה
וכמו כן מידע המתפרסם בדף הבית
.שמורות במלואן למפעילים
כל הזכויות על מערכות אלו ותוכנן שמורות לאתר
על פי חוקי מדינת ישראל, מבלי לפגוע בזכויות היוצרים
,של האתר, אתרי המשנה שלו, שותפיו ולקוחותיו
כמוסכם בחוזים בין החברות/גופים, ומבלי לבטל ו\או לעמוד
בסתירה לזכויות היוצרים הכלליות של האתר/ים
וסוכנויות הידיעות השונות. אין להעתיק, לשכפל או
,לעשות כל שימוש, באמצעי מכני, אלקטרוני או אחר
בחלקים מן האתר ו\או באחד מדפיו ו\או בכל חלק שהוזכר
.קודם אלא באישור בכתב ומראש
המפעילים נמצאים בקשר עם כותבי התכנים המתפרסמים
,באתר ומקפידים לבדוק את מקורותיהם היטב. למרות זאת
עלולות ליפול תקלות בין אם הן קשורות למפעילים עצמם
ובין אם לאו, ואנו ממליצים לברר את נכונות המידע בטרם
,תעשה בו שימוש. במקביל, אין לראות במידע שבאתר
בשום צורה, המלצה או עידוד לביצוע פעולה
.כלשהי ו\או החלטה כלשהי
אין מערכת האתר ואתרי המשנה אחראים על נזק שיגרם כתוצאה
משימוש / אי שימוש בתכנים אלו וכמו כן אין אנו מתחייבים
לפרסם כל הודעה המגיעה למערכת ושומרים לעצמנו את הזכות
.הבלעדית להחליט על אופי הפרסום ועריכתו, אם בכלל
,על מערכת האתר חלים כל חוקי מדינת ישראל
,ועל כן כל שימוש שיעשה לרעה במערכת או/ו בניגוד לחוקים אלו
אינו באחריות צוות האתר ואתרי המשנה, לרבות אתרים
.חיצוניים העושים שימוש במערכת
.המפעילים אינם מתחייבים, כי למסרים שתפרסם באתר תהיה היענות
מערכת האתר אינה יכולה לדעת אילו תגובות -אם בכלל- תקבל
בעקבות הפרסום ומי יגיב למידע שתפרסם, ולכן לא תשא
כלפיך -או כלפי מי מטעמך- באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות
.הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום
המפעילים לא יהיו גם אחראים לכל שימוש שייעשה
.על-ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על-ידך
כל החלטה שתקבל ביחס למידע שהתפרסם
באתר זה היא באחריותך המלאה בלבד
המפעילים אינם מתחייבים כי פרטים הנמסרים באתר
על-ידי משתמשי האתר יהיו מלאים, נכונים או מדויקים
.או כי יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך
,זכור: המפעילים עצמם אינם מכירים את כל משתמשי האתר
.ואין ביכולתם לבקר את אמיתות המידע שהם מוסרים לפרסום
המפעילים לא ישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע
.ממידע שפורסם באתר זה על-ידי צדדים שלישיים
,המפעילים אינם מתחייבים ששירותי האתר לא יופרעו
,יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות
ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית לשרתי המפעילים
,או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול, בחומרה
בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל המפעילים
.או אצל מי מהספקים שעובדים עימם

:שינויים באתר ו\או הפסקת השירות

המפעילים יוכלו לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את
השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו
וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכול, בלא צורך
.להודיע לך על כך מראש
שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי
,של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה
מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או
…לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו”ב
לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מערכת האתר
,בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם
רוב השירותים באתר ניתנים בלא תשלום. מסיבה זאת רשאים
,המפעילים להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו
כולם או מקצתם. המפעילים יפרסמו באתר הודעה על הפסקת
השירותים לפחות 3 ימים מראש. עם הפסקת השירותים יחזיקו
,המפעילים את החומר הכלול באתר למשך שלושים ימים נוספים
ולאחר מכן יהיו רשאים למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי
.ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך

אין הגבלה זו מתייחסת לתקלה טכנית שאינה *
.קשורה באסטרטגית החברה והאתר

:דינים וסמכויות שיפוט

.על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל
מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה
או מהאתר הוא בבתי המשפט המוסמכים של מדינת ישראל
.בכלל ובפרט בתי המשפט השלום והמחוזי בת”א